УСТАВ
на Сдружение с нестопанска цел “НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА ГОВЕДА ОТ ПОРОДИТЕ МОНБЕЛИАРД И СИМЕНТАЛ”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1 (1) „Национална асоциация за развъждане на говеда от породите Монбелиард и Симентал” е юридическо лице с нестопанска цел – Сдружение, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и решението на Учредителното събрание.

 1. Сдружението е доброволна, самоуправляваща се, неполитическа и нерелигиозна организация.
 2. Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.
 3. Членовете на Сдружението не отговарят за задълженията на Сдружението.
 4. Сдружение “Национална асоциация за развъждане на говеда от породите – Монбелиард и Симентал” е животновъдна организация – развъдна асоциация по смисъла на Закона за животновъдството.

Наименование

Чл. 2 (1) Наименованието на сдружението е: “ Националната асоциация за развъждане на говеда от породите Монбелиард и Симентал ”.

(2) Наименованието на Сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъде посочвани в документите от кореспонденцията на Сдружението.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището и адресът на Сдружението са: гр. Плевен, ул.”Васил Левски” № 1

Срок

Чл. 4. Дейността на Сдружението не е ограничена със срок. Определяне на дейността

Чл. 5. “Националната асоциация за развъждане на говеда от породите Монбелиард и Симентал” се самоопределя като Сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза, съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

II. ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

Чл. 6. Основните цели на Сдружението са:

 1. Да представлява обединения интерес на своите членове пред държавните органи и институции, както и пред международни и други сродни организации в страната и чужбина;
 2. Да отстоява интересите на членовете си, свързани с развиване на селекцията и репродукцията в областта на животновъдството и да разработва програми за развитие на дейността на членове си;
 3. Повишаване на генетичния потенциал на говеда от породите Монбелиард и Симентал в България;
 4. Гарантиране породната чистота на говеда от породите Монбелиард и Симентал;
 5. Да популяризира постиженията и възможностите на породите Монбелиард и Симентал и млечното говедовъдство в страната и чужбина;
 6. Развитие на млечното говедовъдство, подобряване качеството на продукцията, защита и контрол на произхода и автентичността на породата;

Чл. 7. Сдружението ще постига своите цели със следните средства:

 1. Осъществяване сътрудничество с държавните органи, общините, крупните инвеститори в областта на животновъдството и неправителствените организации;
 2. Стимулиране на конструктивен диалог с българските държавни институции, които имат отношение към формиране на законова уредба и стратегия за развитието на животновъдството;
 3. Създаване на условия и предпоставки за устойчиво развитие на животновъдството и управление на генетичните ресурси;
 4. Популяризиране дейността на Сдружението и резултатите от нея.

Чл. 8. Предметът на дейност на Сдружението е:

 1. Селекция и репродукция в областта на говедовъдството;
 2. Създаване и поддържане на развъдна книга на породите Монбелиард и Симентал;
 3. Разработване и прилагане на селекционна програма с цел повишаване на генетичния потенциал на породите Монбелиард и Симентал;
 4. Изготвяне и организиране изпълнението на индивидуални и групови случни планове съобразно селекционната програма
 5. Разработване на национални, регионални и индивидуални инвестиционни проекти в областта на животновъдството;
 6. Разработване на становища по проекти на закони и други нормативни актове, които имат отношение към развитието на животновъдството в България.
 7. Организиране на обучение за повишаване на квалификацията на своите членове;
 8. Организиране на регионални изложби, срещи, симпозиуми, семинари и други мероприятия за постигане на целите на асоциацията.

III.ЧЛЕНСТВО

Членски права и задължения

Чл. 9.  (1) Членуването в Сдружението е доброволно.

(2) Членове могат да бъдат физически и юридически лица, осъществяващи дейност в областта на животновъдството, които със своите действия и познания допринасят за стимулирането и успешното развитие на породите Монбелиард и Симентал и споделят целите на Сдружението, средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия Устав и плащат редовно членския си внос.

Чл.10. Всеки член на Сдружението има право:

 1. да участва в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание;
 2. да бъде избиран в неговите органи на управление
 3. да осъществява контрол върху работата на Сдружението и органите на управление;
 4. да бъде информиран за дейността на Сдружението;
 5. да се ползува от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността му.
 6. да получи членска книжка или друг официален документ, удостоверяващ членството му в Сдружението.

Чл. 11. Всеки член на Сдружението е длъжен:

 1. да внася годишния си членски внос;
 2. да спазва Устава и работи за постигане на целите на сдружението;
 3. да работи за увеличаване на имуществото на Сдружението и издигане на неговия обществен авторитет.

Чл.12. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на прекратяване. Упражняването на членски права може да бъде предоставено другиму чрез упълномощаване.

Придобиване на членство

Чл.13 (1) Членовете на Сдружението се приемат от Управителния съвет. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет.

 1. Когато кандидатът е юридическо лице, към молбата се прилагат доказателства относно законосъобразния характер на възникването на съответния кандидат-член и удостоверение за актуално състояние.
 2. Управителният съвет разглежда молбата на първото си редовно заседание и излиза с решение. Управителният съвет предлага за одобрение на първото заседание на Общото събрание решението си за новите членове на сдружението.
 3. Членството се придобива след заплащането на съответната встъпителна вноска.

Прекратяване на членство

Чл. 14. (1) Членството се прекратява:

 1. с едностранно писмено волеизявление до Сдружението;
 2. с изключване;
 3. със смъртта на физическото лице или поставянето му под пълно запрещение;
 4. с прекратяването на юридическото лице – член на Сдружението;
 5. с прекратяването на Сдружението;
 6. при отпадане;

(2) При прекратяване на членството имуществените отношения между бившия член или правоприемниците му и Сдружението се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от Общото събрание. В случай на непогасени задължения на бившия член към сдружението се извършва прихващане от вземанията му от Сдружението.
(3) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при наличието на поведение, което прави по ­нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване се предлага за одобрение на Общото събрание на сдружението.
(4) Отпадането на членство е налице, когато има не внасяне на членски внос и неучастие в дейността на Сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което то се прекратява.

IV. ИМУЩЕСТВО. РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА И НАЧИНА НА ВНАСЯНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ВНОСКИ.

Имущество

Чл. 15. Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, права върху интелектуална собственост, имуществени вноски от членовете, целеви държавни субсидии, дарения, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

Източници на средства. Ред за определяне на размера и начина на внасяне на имуществените вноски.

Чл. 16. (1) Всички членове на Сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос. Размерът на встъпителната вноска, начинът на формиране на размера на годишния членски внос и постоянната величина за изчисляването му се одобряват от Общото събрание на сдружението. Управителният съвет разработва инструкция относно критериите за формиране на встъпителната вноска и годишния членски внос.

(2) По решение на Общото събрание членовете на Сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с Устава или с решение на Общото събрание. В решението си Общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с обикновено мнозинство на гласовете на присъстващите членове на събранието.

(3) Членовете на Сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.

(4) Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

Стопанска дейност

Чл. 17. Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност /чл. 3, ал. 3 от ЗЮЛНЦ/, само ако е свързана с основната му дейност, като приходите ще се използват за постигане на целите на Сдружението, определени с настоящия Устав.

V. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Сдружението

Чл. 18. (1) Органите на Сдружението са: Общото събрание, Управителният съвет, Председател на асоциацията.

(2) Сдружението се представлява от Председател на асоциацията.

Състав на Общото събрание

Чл. 19. (1) Върховен орган на Сдружението е Общото събрание.

(2) Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението.

Представителство 

Чл. 20. (1) Членовете – юридически лица, се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено физическо лице.

 1. Пълномощните се издават изрично за участие в Общото събрание на Сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на Събранието.
 2. Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.
 3. Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 21. Общото събрание:

 1. изменя и допълва Устава на сдружението;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. взема решение за преобразуване и прекратяване на Сдружението;
 4. избира и освобождава членовете на Управителния съвет за срок от 3 години и определя техния брой;
 5. избира и освобождава Председател на асоциацията за срок от 3 години;
 6. назначава и освобождава регистрирани одитори;
 7. одобрява годишния финансов отчет;
 1. назначава ликвидаторите при прекратяване на Сдружението;
 2. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;
 3. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 4. приема основните насоки и програми за дейността на Сдружението;
 5. взема решения относно размера на членския внос и размера на встъпителната вноска;
 6. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 7. одобрява приемането и изключването на членове на сдружението;
 8. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на сдружението;
 9. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет;
 10. взема решение за участие в други организации;

Провеждане на Общо събрание

Чл. 22. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо събрание.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет – извънредно Общо събрание.

Свикване на Общото събрание

Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква по искане на една трета от членовете на Сдружението.

(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

 1. Свикването се извършва чрез покана, отправена до всеки член на Сдружението и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението.
 2. Поканата съдържа дневен ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
 3. Времето от датата на поканата за свикване до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Право на сведение

Чл. 24. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на Сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.

Списък на присъстващите

Чл. 25. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Кворум

Чл. 26. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.

Право на глас

Чл. 27. Всички членове имат право на един глас.

Конфликт на интереси

Чл. 28.Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

 1. предявяване на искове срещу него;
 2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението;
 1. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.

Мнозинство

Чл.29.(1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.

(2) За решенията по чл. 21, т. 1 и т. 3 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

Решения

Чл. 30. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Протокол

Чл. 31. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Управителен съвет

Чл. 32. (1) Сдружението се управлява от Управителен съвет.

 1. Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 3 (три) години.
 2. Членове на Управителния съвет могат да бъдат физически и юридически лица.
 3. Председателят на асоциацията по право е член и председател на Управителния съвет.
 4. Управителният съвет се състои от 7 /седем/ члена, включително Председателя на асоциацията.
 5. На заседанията на Управителния съвет, членовете на Съвета – юридически лица, се представляват от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.
 6. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Права и задължения на Управителния съвет

Чл. 33. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете.

 1. Управителният съвет приема правила за работата си.
 2. Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Сдружението.
 3. Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
 4. Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.
 5. Управителният съвет приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на сдружението.
 6. Управителният съвет взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем.
 7. Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението.
 8. Управителният съвет взема решение за участие на Сдружението в други организации.
 9. Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението.
 10. Приема нови членове на асоциацията и ги предлага за одобрение на Общото събрание.
 11. Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
 12. Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

Кворум и мнозинство

Чл. 34. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от общия брой.

Чл. 35. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Отговорност на членовете на Управителния съвет

Чл. 36. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на Сдружението.

(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Председател на асоциацията

Чл.37. Председателят на асоциацията:

 1. свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;
 2. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
 3. организира дейността на Сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
 4. разпорежда се със средствата на асоциацията в рамките на утвърдения бюджет и решенията на Управителния съвет;
 5. сключва трудовите договори със служителите на Сдружението, след одобрението на УС за всяка отделна длъжност;
 6. представлява Сдружението и изпълнява функциите, които са му възложени УС;
 7. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на сдружението и при необходимост от полагане на подпис под официални документи;

Структури на Асоциацията

Чл.38 Асоциацията може да създава следните организационни структури: Комитет за усъвършенстване на породата, регионални председатели и областни координатори.

VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване

Чл. 39. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на независими одитори в предвидените от закона случаи.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 40. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Сдружението и се разяснява годишният финансов отчет.

Назначаване на независими одитори

Чл. 41. (1) В случаите когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.

Приемане на годишното приключване

Чл. 42. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.

Задължителна отчетна информация

Чл. 43. Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, Сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Дивиденти

Чл. 44. (1) Сдружението не разпределя печалба.

(2) Сдружението разходва имуществото си за дейности посочени в чл. 38 , ал.1 от ЗЮЛНЦ.

Книги на Сдружението

Чл. 45 (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на Сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете – юридически лица, както и лицата, които ги представляват.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ Основания за прекратяване

Чл. 46. Сдружението се прекратява:

 1. по решение на Общото събрание на Сдружението;
 2. с решение на съд в определените от ЗЮЛНЦ случаи;

VIII. ЛИКВИДАЦИЯ. НАЧИН ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСТАНАЛОТО ИМУЩЕСТВО СЛЕД УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА КРЕДИТОРИТЕ.

Чл. 47 (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Сдружението.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Сдружението или определено от него лице. В случай на прекратяване по чл.45, т.2, ликвидаторът се определя от съответния съд.

Чл.48 Ликвидаторът извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Сдружението.

Чл.49 Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя съгласно чл.44 ,ал.1 от ЗЮЛНЦ. Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на Сдружението до размера на придобитото.

IX. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 50. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 51. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящият устав е приет единодушно от учредителите на сдружение с нестопанска цел “Национална асоциация за развъждане на говеда от породите Монбелиард и Симентал ”, присъствали на учредително Общо събрание, състояло се на 13.12.2006 г. в гр. Плевен, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.