ВОДЕЩА НОВИНАНОВИНИСПЕЦИАЛИСТИТЕ СЪВЕТВАТ

Продължение на статията от 15.02.2021 г.

Преди да продължим с прочита на сертификата на Hubraum, бих искал по-подробно да се спра на вимето при кравите, доколкото от неговото здраве, големина и правилна постановка зависят твърде много млечната продуктивност и стопанското дълголетие.

Едно пълно виме тежи около 80 кг и затова е много важно то да бъде много здраво свързано – както напред, така и назад.

Признак на висока млечна продуктивност е виме с добра релефна очертаност на вените. Това се дължи  на факта, че през вените тече кръв, а млякото се образува директно от кръвта. Хубаво е вимето да е богато на жлезиста тъкан, което се установява с напипване, за да се установи зърнеста структура.

При поглед отстрани вимето трябва да бъде коремно и ваноподобно. Предната му половина трябва плавно да бъде захваната към коремната стена. Колкото по-добър е захватът отпред и отзад до вулвата, толкова по-голямо стопанско дълголетие ще има кравата. Не е желателно кравите да имат чашовидно или окръглено виме според предния захват. Трябва да е коремно.

Задната част на вимето трябва да е добре свързана на височина и широчина. Колкото по-високо е закрепено към вулвата, толкова по-нагоре ще се пълни вимето.

Вимето трябва да има добре оформена бразда – това е съединителната тъкан, която разделя лява и дясна половина. Браздата трябва да е плътна и оформена така че ясно да се вижда разделението между лява и дясна половина. Ако тя е отпусната вимето ще има склонност да провисва особено при високо продуктивните крави. Това провисване води до по-близък контакт със земята и съответно микроорганизми, които могат да причинят различни инфекции и заболявания като мастит. Това ще ограничи възможността за правилно машинно доене.

Хлабавата и недобре оформена бразда води и до неправилна постановка на цицките с изглед навън. В такъв случай при машинно доене агрегатът ги изкривява, което води до неправилно доене и до мастити.

Колкото и да е високо продуктивно Вашето животно, тези екстериорни детайли недостатъци могат да ограничат както продукцията, така и стопанското дълголетие.

Неправилната позиция на цицките, поради зле оформена бразда забавя и времето на машинното доене, а то трябва да продължава между 7 и 10 минути, колкото е и въздействието на окситоцина.

Дъното на вимето трябва да бъде равно. Не трябва да се избират крави с наклонено задно и наклонено предно дъно. То трябва да бъде малко над скакателната става, а върхът на цицките трябва да достига точно до скакателната става. Това е и признак за добра дълбочина на вимето.

Много е важно да избираме крави с цицки правилно оформени за машинно доене. Обръщайте внимание на този признак, когато избирате бик, с който осеменявате животните си и търсете оптимално добър краен резултат относно всичко свързано с вимето, правилната постановка и форма на цицките. От това зависи безпроблемното машинно доене.

Сега да продължим с прочита на показателите по сертификата на Hubraum, които трябва да се взимат предвид при избора на бик за изкуствено осеменяване. Ще разгледаме всички елементи посочени в зоотехническия сертификат, които в комбинация образуват развъдната стойност на животните.

Показаните стойности са актуални към  31.12.2020 година. 

Не са малко фермерите, които смятат, че трябва да си избират разплодници, при които всички показатели са възможно най-висока положителна стойност. Това е изключително неправилно, тъй като оптималните за стадото им стойности не винаги трябва да са положителни, а често обратното! Освен това трябва да се има предвид, че някои от показателите са антагонисти, т.е. влияейки положително на определени качества, те се отразяват негативно на други. Такъв е случаят например с млечната продуктивност и репродукцията, които в своите твърде високи стойности си влияят негативно помежду си.

Високата продуктивност винаги е отрицателно свързана с функционалните признаци, както и някои здравословни и екстериорни белези.

При изготвяне на случен план, трябва да се взимат предвид конкретните нужди на стопанството.

Нека разгледаме последователно зоотехническия сертификат.

Започваме с родословието. Във всеки сертификат е отбелязано родословието на бика, което включва освен майката и бащата, и информация относно бащите и майките на майката и бащата, както и техните родители. Това е изключително важна информация, тъй като ако през предходни години в стадото се е ползвал за осеменяване техен родственик, тази роднинска връзка може да повлияе негативно на следващите поколения. Роднинската връзка между баща и дъщеря се нарича инбридинг. Двете основни отрицателни последици от инбридинга са повишен риск от нежелани гени и намаляване на генетичното разнообразие.

В сертификата задължително е посочен текущия брой на дъщерите, въз основа на които се прави оценка на достоверността на развъдната стойност и нейните отделни компоненти. Колкото са повече дъщерите на даден бик, толкова по-достоверна е и развъдната му стойност, тъй като показателите вече са се проявили, били са обект на наблюдение и записи.

Следват показателите за млечност. Общият индекс за млечност се изчислява въз основа на няколко компоненти, които включват освен количествена стойност на млякото в кг, така и качествени характеристики като мазнини и протеин в проценти и съответно в килограми. В сертификата тези стойности са показани с отклонение ( +/- ) от средното за страната /популацията/, където са изследвани, напр. „мляко кг. +840“ означава, че количеството надоено мляко от дъщерите на Hubraum е с 840 кг в повече от средната лактация за Австрия/Германия, където е правен анализа. Както в предишната статия беше отбелязано, всички показатели се актуализират на всеки три месеца въз основа на новопостъпилите данни от контролираните дъщери на Hubraum. Справка в сертификата на разплодника показва, че към днешна дата посоченият показател е +936.

Количествените показатели на млякото имат отрицателна взаимовръзка с качествения състав, т.е. колкото по-висока като количество е млечната продуктивност, толкова по-ниски са стойностите за млечен протеин и мазнини. Това трябва да се има предвид при селекцията и ако се търси по-голямо количество мляко в стадото, трябва да се знае, че това ще промени качествения състав на млякото и съответно неговите технически характеристики за производство на млечни продукти.

До стойността на общия индекс за млечност, която в случая с Hubraum  е 120 виждате стойност поставена в скоби (в случая 99). Такива има за всички показатели в сертификата. Това е така нареченото reriability, т.е. надеждност, достоверност. Тази стойност показва в % степента, в която може да се очаква, че Hubraum ще предаде съответния показател на поколението си. Съветвам фермерите да избират бици с надеждност над 70 % за показателите, по които ще водят селекция.

Трябва да се има предвид обаче, че тези резултати са получени в други държави с различна технология и условия на отглеждане и тук в България могат да се получат съвсем други стойности. Не винаги биците, които са топ 10 по Света, дават същите резултати в България. Затова взимайте предвид надеждността при избора си. На геномните бици, които нямат достатъчно дъщери и натрупани реални резултати не трябва да се залагат категорични очаквания.

Не е препоръчително да се използват бици с надеждност под 60%.

След показателите за млечност, тъй като е Симентал е комбинирана порода, следват стойностите за месодайните качества, по които също може да се води селекция. Индексът за месо включва замускулеността, средно-дневен прираст и оценка по скалата (S)Europ за окачествяване на кланичните трупове според  европейския регламент. Всяка буква в скалата означава определено качество на месото: S – super, E – excellent (отлично), U – very good (много добро), R – good (добро), O- fair (средно) и P – poor (слабо). В случая с Hubraum – нетен дневен прираст 97, замускуленост 83 и (S)Europ 102 – стойностите са добри и с висока надеждност на развъдната им стойност.

При всяка една порода има приети и одобрени от развъдните структури стандарти. Те включват оценка на определени части от тялото, като 100 е средната стойност за породата.  По този начин в сертификата са представени стойностите, свързани с функционалните и морфологичните признаци.

Допреди няколко години, поради целенасоченото търсене на по-висока продуктивност, се наблюдава влошаване на някои от функционалните признаци на животните, напр. стопаското дълголетие, или репродукцията. Това доведе до промяна във формирането на общата развъдна стойност, в която тежестта на стопанското дълголетие, репродукцията и здравето бе увеличена за сметка на млечната продуктивност. Развъдните индекси се преизчислиха и сега те дават превес именно на по-дългото стопанско използване.  Това е икономически по-рентабилно, защото се залага на по-голяма пожизнена млечност, а не на две-три високи лактации, придружени с бърза амортизация на кравите.

Все повече се обръща внимание на селекцията по репродуктивни признаци. Търси се регулярен калвинг и сервиз период. За целта е необходим здрав организъм на животните с подходящ екстериор, който освен висока млечност дава и по един здрав и качествен приплод годишно.

Групата на функционалните признаци, както виждате има много компоненти, които не трябва да се пренебрегват. Тук виждаме:

– перзистенция, което означава устойчивост към унаследяване на негативни качества;

– скорост на доене (доимост), която представлява количеството надоено мляко за 1 минута. Оптимално е 2-3 литра в минута;

– здраве на вимето, което включва постановката, устойчивостта на инфекции и заболявания, склонността към провисване и т.н. Тук търсим стойност под 100;

– соматични клетки – показва склонността към наличие на соматични клетки и естествено търсим отрицателна стойност от средната за породата;

– мастити – търсим стойност под 100;

– млечна треска – търси се стойност под 100;

– дълголетие – очаквано стопанско използване. Търси се, разбира се, по-висока от 100 стойност;

– репродуктивност – в този индекс са включени всички признаци, които касаят репродукцията – сервиз периода, оптималното заплождане след отелване, калвинг (междуотелен) период, разгоненост и.т.н. По този показател търсим стойност около 100 или над 100;

– лекота на отелване – тук също се търси негативна стойност под 100 за по-леки отелвания, а не обратното;

– жизненост на приплода означава възможността на телето веднага след отелване да стане, да се адаптира към външната среда и да забозае коластра. Търси се положителна стойност;

– ранни репродуктивни заболявания – това са заболявания на кравата веднага след отелване като наличие на ендометрити, на възпалителни процеси в матката. Тук се търси стойност около 100 на този индекс или под 100;

– кисти – търси се средна или негативна стойност;

Преминаваме към екстериорният профил, който е позициониран вдясно. Той касае структура на тяло, постановки, недостатъци и предимства на виме и т.н. Тук отново не трябва да мислим, че всичко, което е в плюс е добре. При някои признаци търсим средна или отрицателна стойност под 100.

Първите 4 позиции са обобщени индекси на структурата на тялото, мускулатурата, крайниците и вимето.

По-надолу те са разбити на конкретни показатели, които трябва да се взимат предвид.

При всички тях важи правилото, че селекцията се прави според нуждата на стадото или на конкретното животно, т.е. оптималните стойности не винаги трябва да бъдат предпочитани! Така например, в случай че в стадото имате доста животни, които са по-нисък ръст от стандарта, ще е правилно да използвате разплодник, чийто показател за ръст е над 100, а в обратния случай ще е добре показателя да е под 100.

Да ги разгледаме:

– ръст – по-високите стойности ще повлияят за получаване на по-високи животни, а по-ниските съответно за по-ниски животни;

– крупа – над 100 имаме по-дълга крупа, под 100 съответно по-къса;

– широчина на тазобедрените стави – над 100 ще имаме животни с по-широка крупа и обратното;

– дълбочина на тялото – там, където свършва гръдния кош. Дълбочината на тялото в корелация с продуктивността на животното;

– наклон на крупата – тук търсим средна стойност, тъй като не искаме нито свлечена, нито надстроена крупа. Ако например имаме свлечена крупа ще търсим стойност над 100, за да коригираме този недостатък;

– ъгъл на скакателна става – тук отново задължително търсим средна стойност около 100, защото положителната или отрицателна стойност водят съотвено до саблевидна или слонова постановка, които са екстериорен недостатък;

– ъгъл на копитото – оптимална стойност около 100, за да избегнем прекалено стръмно или оборно копито с меки платки;

– височина на копитото – отново търсим стойност около 100;

– дължина на предна част на вимето – колкото по-напред е захванато вимето към коремната стена, толкова по-добре. По този показател търсим стойност над 100;

– дължина на задна част на вимето – отново търсим максимално висока стойност;

– бразда на вимето – признак с 2 варианта, които са нежелателни ако се отклоняват от 100. Тук търсим средна стойност, защото отклоненият в плюс и минус водят съответно до хлабава или прекалено стегната бразда, което се отразява на постановката на цицките;

– дълбочина на вимето – търсим стойност около 100. Отклоненията водят до отпуснатост или прекалена стегнатост на вимето;

– дължина на цицките – около 100, тъй като това означава нормална дължина. Отклоненията отново са нежелателни;

– дебелина на цицките – средната стойност около 100 е оптимална отново;

– предно разположение на цицки – дали има извръщане навън или навътре и отново търсим средна стойност около 100;

– задно разположение на цицки – оптимална стойност отново е средната;

– постановка на цицките – оптимална стойност около 100;

В заключение искам да кажа, че високата млечна продуктивност в комбинация с дълго стопанско използване може да бъде осигурена само ако имаме един добър и подходящ екстериор на кравите. Всеки недостатък в плюс или минус може да бъде коригиран съответно с бик с противоположна стойност по съответния показател. Няма да намерите бик с идеални стойности, затова отклонения с 10% в плюс или минус са напълно допустими. Доверявайте се на бици в висока надеждност и повече дъщери.