ВОДЕЩА НОВИНАНОВИНИ

Уважаеми колеги, членове на НАРМС,

Днешното XIII-то отчетно събрание провеждаме в една доста усложнена, едновременно с това динамична и трудно предвидима обстановка, породена от COVID 19. Независимо че пандемията продължава вече десети месец, ние животновъдите, развъждащи породите Монбелиард и Симентал, не можем да спрем или да отложим за по-добри времена ежедневните грижи към животните, на които сме се обрекли.

Затова днес за пореден път, но за пръв път край Габрово, сме се събрали, за да отчетем резултатите от дейността си през отиващата си 2020 г., да се видим заедно, да си поговорим за проблемите и да се похвалим с постигнатото, както и да набележим задачите си за следващия отчетен период.

През отчетния период общият брой вписани в РК животни бе 5760, намиращи се в 87 ферми в страната. В т.ч. дейности по селекция, репродукция и контрол на продуктивността бяха осъществявани с общо 5666 броя животни, или средният брой животни под СК нараства до 65 глави.

/за сравниние през 2019 г. цифрите са: 84 ферми с 5542 броя в РК, в т.ч. под СК 4877, или средно 58 глави/

От общия брой животни под СК в Главен раздел на РК са 5174, или 91,3%.

Породният състав е както следва: порода Монбелиард са 2417 /42,7%/, в т.ч. 2259 /93,5%/ в Главния раздел на РК; порода Симентал с направление мляко са 2806 /49,5%/, в ч. 2521 /89,8%/ са в ГР на РК и порода Симентал с направление месо са останалите 443 глави /7,8%/.

            Броят на напусналите стадата животни възлиза на 467 глави /254 при Монбелиард и 213 при Симентал/ – изгубени, умрели, заклани по необходимост, както и продадените извън контролираната популация. Това представлява 8,2% от животните под СК, като към края на годината този процент ще нарства. Същевременно вписаните към момента в РК нови /ремонтни/ животни е 918 –  399 при Монбелиард и 519 при Симентал, като техният брой към 31.01.2021 също ще нараства.

             През годината от селекционен контрол отпаднаха фермите в селата Добровница, Пазарджишко /по тяхна молба/,  Николово и Вълчедръм, Монтанско /закриване на дейността/, и Сталийска махала. От последната животните бяха продадени в село Рупци, Видинско и СК с тях беше продължен от новия собственик.

Новите ферми, с които НАРМС вече има, или предстои да бъде подписан договор са СК през 2021 г. към момента са 6, с общо около 200 животни и се намират в град Разлог и селата Бел Камен, общ.Якоруда; Цар Самуил, общ.Тутракан; Ягодово, общ. Берковица и Стърница, общ. Баните, Смолянско. Радостно е, че голямата част от животните в тези ферми са закупени от стада под СК.

 

Родословната книга на породите Монбелиард и Симентал

 

Както знаете Родословната книга на породите Монбелиард и Симентал е в електронен вариант, качен върху платформа База данни. Тя непрекъснато се актуализира и допълва с постъпващата от контролираните стада информация и дава възможност за извличане на всевъзможни справки, които могат да Ви бъдат от полза при осъществяване на дейността и за повишаване на ефективността и рентабилността на Вашите стада.

В този смисъл, за да бъде улеснена и подобрена обратната комуникация с Вас през 2019 г. беше създадена официална електронна страница на НАРМС, която в отчетния период текущо развихме и оптимизирахме. Разбира се този процес ще продължи и за в бъдеще. В електронната страница освен общодостъпно популярно съдържание е публикувана специфична информация както за контролираните стада, така и за всяко отделно животно. До нея може да достигне само човек, който е „вътре“ в нещата. Тя е свързана с информацията от Базата данни на НАРМС и постоянно се актуализира от сътрудниците ни по отношение на вписаните в РК нови животни, родословието им, датите на напускане на стадото, индивидуални снимки, имена и т.н. Всеки от Вас може да види на телефона си и да изтегли в pdf вариант педигри на всяко конкретно животно.

Освен педигри, в нарочно създадените в сайта индивидуални електронни адреси с окончание @narms.bg, до които имате достъп само Вие, до края на годината ще можете да намерите и да изтеглите зоотехнически сертификат за всяко конкретно животно, както и обобщени справки за стадото, отнасящи се продуктивността и репродукцията. Тези справки периодично ще бъдат актуализирани, за да Ви бъдат полезни при осъществяване на дейността. При желание от Ваша страна в електронната си поща може да си поръчате и да получите и други справки, за които решите, че ще са Ви от полза.

Подобно на информацията в сайта за контролираните стада и животни, в него има създаден специален раздел за използваните в репродуктивния процес разплодници с актуалната им развъдната им стойност и с параметрите, които я формират. Информацията за тях също текущо, на тримесечие, се обновява с излизане на нови данни за тях и е преведена на български език, за да бъдете улеснени в използването й.

Общият брой записи в РК на НАРМС към настоящия момент достига 13364, при 11701 за предходния отчетен период. За Монбелиард те са 6438 – със 797 /14%/ повече спрямо миналата година. За Симентал са 6810, в т.ч. 650 записа, отнасящи се до Симентал с предназначение месо – ръст с 940 /16%/ спрямо 2019 г.

Както се вижда от изнесените цифри, за втора поредна година ръстът при порода Симентал е по-голям от Монбелиард. Това, както и през предходния отчетен период, е резултат най-вече на по-големия внос на нови животни. Трябва да се отбележи, че въпреки сложната обстановка по пътищата в Европа, този внос продължи със забавен темп и през настоящата година. Нови животни от порода Симентал, общо 145 юници, бяха внесени от Германия и Австрия във фермите в Бърчево, Смолянско – 85 броя,  в  Омуртаг – 30, в Брезник – 16 , в Ягодово – 7, Стърница – 5 и Дъбница – 2 броя. От порода Монбелиард новият внос е 32 юници, разпределени между фермите в Торос, Столетово и Якоруда.

Заявки за внос на юници от двете породи имаме и в момента, и след  нормализиране на обстановката в Европа, надявам се скоро, той ще бъде осъществен.

Контрол на млечната продуктивност в контролираните стада

Извадката от БД към момента показва средна млечна продуктивност за порода Монбелиард от 6845 кг, с 3,99% МВ и 3,26% протеин, при 1085 крави, приключили 305-дневна лактация. Това представлява ръст от 188 кг, при запазване на стойностите за %МВ и +0,01% протеин, спрямо предходния отчетен период.  При Симентал при 1308 приключили 305-дневни лактации средната млечна продуктивност е 6081 кг, с 4,13% МВ и 3,36% протеин, което също е ръст спрямо 2019 г. с 150 кг +0,07% МВ и +0,03% протеин.

Причините за добрата, бих казал дори много добра средна млечна продуктивност на  фона на средната за страната са няколко и бих искал съвсем накратко да се спра на някои от тях.

 1. Първата е повишеният относителен дял на вносните животни.

През последните две-три години чрез внос на чистопородни юници от Австрия, Франция и Германия у нас се създадоха или съвсем нови, или такива, които увеличиха чувствително броя на животните в стадата, ферми.

 1. Втората е използването на семенен материал от високопродуктивни бици.

На практика във всички контролирани млечни стада получените приплоди са дъщери на високопродуктивни бици. На това ще се спра по-подробно по-долу в отчета, защото е факт, с който можем да се похвалим дори пред нашите западни партньори.

 1. Третата са подобрените условия на отглеждане и добрия мениджмънт в стадата.

Въпреки че съм поставил това като трета причина, за мен тя е основна и най-важна за постигане на много добрата продукция. Истината е, че без добри условия на огтглеждане, балансирано и правилно хранене, и добро управление във фермите, вносът и добрата генетика не биха имали никакво значение. Радостно е, че все повече членове на НАРМС осъзнават тази азбучна истина и влагат не малко сили и финансов ресурс в подобряване на условията на отглеждане, обучение на персонала, изполване на балансирани дажби и инвестиции в техника за производство на качесвени груби фуражи.

Редно е, когато отчитаме средната млечна продуктивност в стадата да назовем и поздравим нашите отличници.

При Монбелиард

С най-висока средна лактация е фермата в село Осоица,общ.Елин Пелин– 9169 кг с 3,80%МВ и 3,19%БВ. С лактация над осем тона са фермите в село Борима, общ.Троян – 8253 кг /3,90:3,31/ и село Златовръх, общ.Асеновград – 8230 кг /3,58:3,42/.

Много добри са постиженията в Добродан 7404 /4,04:3,23/, Веселец 7381 /3,90:3,17/, Рупките 7331 /4,02:3,13/ и Белиш 7011 /3,91:3,31/, където лактацията е над 7000 кг.

Кравата – първенец на породата Монбелиард е АНГЕЛИНА BG31486342, (CORTIL/LOUKSOR), с развъден № 260 1 13 13200, която на четвърта лактация е постигнала 12834 кг с 3,73%МВ и 3,24БВ.

При Симентал

С лактация над осем тона са фермите в село Столетово, общ.Карлово – 8606 кг с 3,86%МВ и 3,10%БВ и в село Боерица, общ.Ихтиман – 8279 кг с 3,99%МВ и 3,37%БВ.

            Отлични са резултатите по този критерий във фермите в с Камен 7993 /4,05:3,28/, Борима 7751 /3,77:3,24/, втората Борима 7334 /3,89:3,27/, Хаджидимово 7250 /3,99:3,29/ и Банско 7030 /4,04:3,28/, където средната лактация е над 7000 кг.

            Кравата – първенец при порода Симентал е BELLA AT745101729,  (HUSS/WEINOLD), с развъден № 200 1 16 34513, която на втора лактация е постигнала 11304 кг с 3,94%МВ и 3,42%БВ

Репродукция

 

Както беше вече споменато, на практика във всички млечни стада се използва метод на изкуствено осеменяване. От общо 78 млечни ферми само в две все още не са започнали да правят това и причината е, че в района им няма нито един осеменител. В 27 от фермите паралелно с изкуственото осеменяване се използва бик за естесвено заплождане, като това е основен метод едва в половината от тях – 14. В останалите 51 ферми единственият метод в репродуктивния процес е изкуственото осеменяване. Това представлява 65,4% от млечните ферми под СК.

Анализ на структурата на отелванията в млечните ферми към 31.10.2020г. показва, че от общо  2495 отелвания 1864 са резултат от изкуствено заплождане – т.е. 74,7%!

Ето още цифри, които илюстрират по-подробно тази структура:

Общ брой на отелванията                                                        2495

Общ брой на приплоди                                                             2574  /103,1%/

в т.ч. женски проплоди                                                             1101   /  42,8%/

в т.ч. мъжки приплоди                                                              1197   /  46,5%/

Брой на женски близнета                                                          28

Брой на мъжки и разнополови близнета                                  80

Брой мъртвородени приплоди                                                 102

Общ брой на късни аборти /преждевременни отелвания/     45

 

            В стадата, общо девет, които развъждат Симентал с предназначение месо, осеменяванията като правило се извършват изцяло естествено с използване на бици. В някои от тези стада освен чистопородни бици от порода Симентал се използват още бици от породите Абърдийн и Лимузин.

            Към момента в БД се съхранява пълна информация за родословието на 1646 бика, които са бащи на животни вписани в РК на НАРМС. 371 от тях, в т.ч. 205 фермерски бика, използвани като разплодници в контролираните ферми, също са вписани в РК със свой уникален номер.

Ще приведа още малко цифри, които са от значение за възпроизводството в стадата:

                                         при Монбелиард                при Симентал

 • Средна възраст –  62 месеца                             –   69 месеца
 • Среден брой лактации –   2,7 броя                    –     2,7 броя
 • Брой осем за 1 отелване –   1,5 броя                 –     1,4 броя
 • Плодовитост 2020 г. – 68,49 %                            –  71,49 %
 • Сервиз период – 152 дни                                     – 154 дни
 • Калвинг период – 433 дни                                   – 434 дни
 • Сухостоен период –   74 дни                               –   83 дни

По-долу са показани същите данни за нашите отличници. За Монбелиард това е фермата в Гъбене, обл.Габрово, а при Симентал – фермата в Дъбница, обл.Благоевград. В първата осеменяването е само изкуствено и приведените данни са свидетелство за добре свършена работа.

Отличниците

 • Средна възраст –  48 месеца                             –   48 месеца
 • Среден брой лактации –   2,1 броя                    –     2,3 броя
 • Брой осем за 1 отелване –   1,4 броя                –     1,3 броя
 • Плодовитост 2020 г. – 77,27 %                            –  72,92 %
 • Сервиз период                 –   70 дни                    –   86 дни
 • Калвинг период – 355 дни                                   – 368 дни
 • Сухостоен период –   69 дни                               –   71 дни

Продължихме практиката в сътрудничество с ИАСРЖ да произвеждаме в СИО Сливен семенен материал от разплодници, родени в наши ферми от високопродуктивни родители. Занапред ще анализираме данните за двата бика от порода Монбелиард – Докс и Докум, от които вече имаме получени не малко женски приплоди.  Стопирахме използването на семенен материал от бик Елемаг – порода Симентал, поради това че се получиха няколко много тежки отелвания с доста усложнения във фермата в село Крапчене, Монтанско. В момента очакваме резултат от лабораторния анализ на кръвните проби, взети от две нови бичета от фермата в с. Столетово, Карловско.

Други дейности, свързани с целите на Сдружението

 

Както знаете през миналата година имахме честта да бъдем приети за членове на Европейската Симентал / Флеквих федерация. През септември във Виена трябваше да се състои редовния конгрес на Световната Симентал / Флеквих федерация, на който бяхме официално поканени. За съжаление пандемията отложи това събитие за следващата година.

На този форум ще ни бъдат официално връчени документите за членство и професор В.Николов ще запознае конгреса с развитието на Сименталската популация в България.

През годината продължихме да развиваме електронната страница на НАРМС. Публикувани бяха десетки статии и интервюта, които да запознаят аудиторията с наши членове и тяхното ежедневие, с проблемите, които ги съпътстват и целите, към които се стрямят. Уверявам Ви, че читаемостта на тези материали е доста голяма и интересът към тях непрекъснато нараства. Паралелно със сайта се развива и фейсбук страницата на НАРМС.

През годината беше създадена и затворена група във Facebook, в която са само наши членове. Целта е да създадем форум, в който да публикувате материали, които от Ваш интерес и биха били полезни за Вашите колеги. аудиторията.

Позволете ми накрая от Ваше име да благодаря за всеотдайността и труда, който полагат на служителите на НАРМС:

На сътрудниците на НАРМС – М.Карадалиева, В.Денчева и В.Василева, от които зависи навременното и коректно актуализиране на данните в РК.

На Илияна Петрова, която обработва тази информация и я вписва в БД, при все че останалите и задължения в офиса никак не са малко.

На Таня Момчилова, която поддържа и администрира електронната страница на НАРМС, както и страниците във Facebook.

На Даниел Чилингиров, който поддържа БД и създава всички връзки в нея, за да бъде достъпна и разбираема за Вас информацията, съдържаща се там.

Неоценима е и помощта, която ни оказват проф. В.Николов и гл.ас. С.Карамфилов, за което искренно им благодаря.

Благодарност и към администраторите на сайта Govedovad.eu, които с публикациите си продължават да подкрепят и популяризират породите Монбелиард и Симентал.

Благодаря за вниманието!